کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه

تیم پردیور در راستای کمک به هموطنان زلزله زده کشورمان مقیم در استان کرمانشاه تصمیم به فراهم کردن احتیاجات مالی یا سرپناهی یا ... خانواده های بی بضاعت و کمک به کودکان یتیم شده، گرفت و با همیاری و کمک های مردمی ( به مبلغ دلخواه ) خواهان تحقق این هدف است.

پردیور | PERDIVAR

مبلغ (تومان):*

نام و نام خانوادگی ::

شماره همراه ::

ایمیل ::

بابت پرداخت ::*

پیام شما ::